Skip to main content

Dominant la Integraciò dels Treballadors el 2024

integracio de treballadors

En el panorama dinàmic dels negocis moderns, l’onboarding eficaç dels empleats s’ha tornat més crític que mai. A Pyou, la nostra missió és construir relacions laborals que fomentin la inclusió i el desenvolupament personal, alineades amb la nostra visió de connectar persones i oportunitats en un entorn digital en constant canvi. Aquest article explora les estratègies essencials per garantir que els nous empleats s’integrin de manera fluida i efectiva en els seus nous rols, destacant la importància d’un procés d’onboarding ben estructurat i l’impacte que pot tenir en la retenció i productivitat dels empleats.

Les Primeres 6 Setmanes

Les empreses tenen una mitjana de 6 setmanes per influir en la decisió d’un nou empleat de quedar-se a llarg termini. Aquesta finestra de temps curta subratlla la necessitat d’un procés d’onboarding deliberat i complet.

Frustracions Comunes en l’Onboarding

Els nous empleats sovint s’enfronten a frustracions durant l’onboarding, com la manca de punts de contacte clars, formació insuficient, manca d’accés a eines essencials i orientació gerencial poc clara.

Importància de les Primeres Impressions

Les primeres impressions són crucials, amb un 62% dels empleats afirmant que la seva percepció inicial d’una empresa segueix sent precisa. A més, el 44% dels nous empleats lamenten la seva decisió d’unir-se després de la primera setmana si el procés d’onboarding és inadequat.

El Viatge Emocional

L’onboarding no és només una necessitat procedimental, sinó un viatge emocional. El 23% dels nous empleats ploren dins de la seva primera setmana, ressaltant les apostes emocionals involucrades.

Diferències Entre Orientació i Onboarding

Tot i que sovint s’usen indistintament, l’orientació i l’onboarding són processos diferents. L’orientació implica la introducció inicial a les polítiques i procediments de l’empresa, mentre que l’onboarding és un procés més prolongat que se centra a integrar els nous empleats en la cultura de l’empresa i en els seus rols específics.

Onboarding Formal vs. Informal

L’onboarding formal proporciona estructura i supervisió, però pot sentir-se rígid, mentre que l’onboarding informal ofereix flexibilitat però corre el risc de ser inconsistent.

Reptes de l’Onboarding Virtual

En l’era del treball remot, l’onboarding virtual s’ha tornat essencial. Els processos d’onboarding virtual estructurats asseguren que els nous empleats se sentin connectats i recolzats.

Les Quatre Fases de l’Onboarding

Un onboarding exitós es pot desglossar en quatre fases: pre-onboarding, orientació del nou empleat, formació contínua i suport constant. Cada fase juga un paper crític per assegurar que els nous empleats estiguin ben preparats i integrats.

Les Quatre C de l’Onboarding

Les “Quatre C” d’un onboarding exitós són compliment, clarificació, cultura i connexió. Aquests elements són crucials per crear una experiència d’onboarding integral.

Tecnologia en l’Onboarding

La tecnologia juga un paper significatiu en els processos moderns d’onboarding. El 97% dels nous empleats esperen que l’onboarding inclogui eines digitals i programari per agilitzar el procés.


Un enfocament estructurat, empàtic i tecnològicament integrat és essencial per a un onboarding eficaç. Abordar les frustracions comunes i centrar-se en els aspectes emocionals i procedimentals de l’onboarding pot millorar significativament la retenció i productivitat dels nous empleats. A Pyou, creiem en construir el futur de les relacions laborals, alineant la nostra missió i visió amb pràctiques innovadores i humanes. A mesura que les empreses naveguen per les complexitats de la força laboral moderna, un onboarding eficaç segueix sent una pedra angular de l’èxit organitzacional.