Skip to main content

Contractació de persones amb discapacitat a Espanya

Contractació de persones amb discapacitat a Espanya

La contractació de persones amb discapacitat continua sent una assignatura pendent a Espanya. Malgrat els esforços i mesures preses pel govern i diferents organitzacions, encara hi ha una bretxa significativa en la inclusió laboral de les persones amb discapacitat al mercat laboral.

 

Dades sobre la desocupació de persones amb discapacitat a Espanya

A Espanya, la taxa d’ocupació de les persones amb discapacitat és molt més baixa que la de les persones sense discapacitat, i aquells que tenen feina sovint han d’enfrontar-se a barreres per accedir i mantenir una ocupació. A més, molts ocupadors encara tenen prejudicis i estereotips sobre la capacitat de les persones amb discapacitat per realitzar una feina efectivament, cosa que dificulta la contractació de persones amb discapacitat i la seva integració al mercat laboral.

 • El 2021, segons dades d’epdata.es, hi havia 1.929.400 persones amb discapacitat en edat de treballar (entre 16 i 64 anys) a Espanya.
 • La taxa d’atur entre les persones amb discapacitat va ser de 22,5%, mentre que la taxa d’ocupació va ser de 26,9%.
 • La baixa participació d’aquesta població al mercat laboral es va veure reflectida en la taxa d’activitat, que el 2021 va augmentar 0,3 punts i es va situar en el 34,6%.
 • El 2020 el salari brut anual mitjà dels treballadors amb discapacitat va ser de 20.799,3 euros, un 17,8% menor que el de les persones sense discapacitat.
 • Aquesta bretxa es va ampliar en el cas dels homes amb discapacitat, la remuneració dels quals va ser un 21% inferior a la dels que no tenien discapacitat. Les dones amb discapacitat guanyaven un 14,7% menys que les que no tenen discapacitat.
 • En considerar el tipus de discapacitat, el 2020 les persones amb discapacitat física rebien les majors remuneracions, seguides de les amb discapacitat sensorial.
 • El 2018 es va assolir un nou rècord de contractes a treballadors amb discapacitat, 116.873, un 6% més que l’any anterior. La majoria dels contractes, un 71%, es van signar a l’àmbit protegit.
 • En la darrera dècada, s’ha incrementat de 55.714 contractes el 2008 a 116.700 el 2018. Tot i que s’ha produït un avenç en la contractació, la Fundació Adecco adverteix que la majoria d’aquests contractes eren als Centres Especials d’Ocupació, en comptes d’empreses ordinàries. Un 71% dels contractes signats per persones amb discapacitat són empreses protegides.

Taxa de l'atur de les persones con discapacitat i sense discapacitat

Beneficis de la contractació de persones amb discapacitat

L’accés a la feina és crucial per a la independència econòmica i el benestar de les persones amb discapacitat. La contractació de persones amb discapacitat no només és una qüestió de drets i justícia social, sinó que també té un impacte positiu a les empreses i l’economia en general. La inclusió laboral de les persones amb discapacitat pot millorar la diversitat i la innovació al lloc de treball, i també pot augmentar la productivitat i la rendibilitat de les empreses.

Per abordar aquesta assignatura pendent, cal que es prenguin mesures concretes i s’adoptin polítiques que fomentin la contractació de persones amb discapacitat. Això inclou la promoció de l’accessibilitat al lloc de treball, l’eliminació de barreres d’accés a l’ocupació i la sensibilització sobre la capacitat de les persones amb discapacitat. Per això, el Govern ha redissenyat el sistema d’incentius a la contractació per intentar millorar i fomentar l’ocupació de qualitat.

 

Redisseny del sistema d’incentius a la contractació de persones amb discapacitat

El Consell de Ministres ha aprovat un sistema d’incentius a la contractació laboral que busca millorar la qualitat de l’ocupació, fomentar-ne la creació neta i el manteniment, i promoure la contractació de persones aturades amb baix potencial d’ocupabilitat. Un dels objectius prioritaris d’aquest sistema és fomentar la contractació de persones amb discapacitat, especialment les que tenen més dificultats. A més a més, el nou sistema manté les bonificacions per a persones amb discapacitat, víctimes de violència de gènere o de violència sexual. Amb aquesta iniciativa, el govern busca impulsar la inclusió laboral i millorar la qualitat de vida de les persones més vulnerables al mercat laboral.

 

Bonificacions:

 • Bonificació per a la contractació indefinida de persones joves amb baixa qualificació: 275 €/ 3 anys.
 • Transformació de contractes temporals: 55 €/mes, 73 €/mes per a dones.
 • Incorporació com a persona sòcia a la cooperativa o societat laboral de persones que realitzen formació pràctica en empreses: 138 €/mes durant 3 anys o bé durant la vigència del contracte si es tracta de persona amb discapacitat.
 • Prioritat a la contractació a temps complet.
 • Es bonifica la readmissió de persones treballadores que hagin cessat per incapacitat permanent total o absoluta per millorar-ne l’ocupabilitat. Així com la contractació de persones en situació d’exclusió social i de llarga durada.
 • Aquestes bonificacions s’estenen a més grans de 55 anys, amb incapacitat permanent o recuperada, i a contractes indefinits.
 • S’incrementa la bonificació prevista per a contractació indefinida de persones en exclusió social de 55 €/mes a 128 €/mes.
 • A més, s’estableixen bonificacions per a la contractació en formació en alternança, la transformació de contractes formatius a indefinits.
 • Les persones aturades de llarga durada tenen dret a una bonificació superior si són dones o més grans de 45 anys de 110 €/mes a 128 €/mes.
 • Els contractes de formació en alternança reben unes quanties de bonificació equivalents al 75% de les quotes empresarials i el 100% depenent de la mida de l’empresa.

 

Què poden fer les empreses per promoure la contractació de persones amb discapacitat

Les organitzacions també han de treballar per assegurar-se que les persones amb discapacitat tinguin accés a la formació i capacitació necessàries per preparar-se per al mercat laboral. A més, és important que es fomenti la contractació de persones amb discapacitat a tots els sectors i nivells, incloent-hi llocs de lideratge i alta direcció.

Les empreses també tenen un paper crucial per exercir en la contractació de persones amb discapacitat. Han de prendre mesures concretes per assegurar-se que les seves pràctiques de contractació siguin inclusives i estiguin lliures de barreres, i han de sensibilitzar els empleats sobre la importància de la inclusió laboral. Oferir programes de contractació específics per a persones amb discapacitat, cosa que ajudarà a promoure una cultura de diversitat i respecte en l’àmbit laboral.