Skip to main content

Impacte de la reforma laboral als contractes formatius: contracte de pràctiques

Reforma laboral als contractes formatius, Contracte de pràctiques

Impacte de la reforma laboral als contractes formatius

El març passat va entrar en vigor la nova reforma laboral, Reial decret llei 32/2021, que té com a objectiu frenar la temporalitat i refermar el contracte indefinit. Després de la modificació de l’article 11 de l’Estatut dels Treballadors, aquesta reforma també afecta els contractes formatius.

 

Quina diferència hi ha entre un contracte de formació i un contracte de pràctiques?

Al contracte de formació, el treballador no té una titulació, per tant, es preveu aquesta formació es durà a terme durant el seu contracte de formació.

Amb un contracte de pràctiques, el treballador sí que té un títol oficial, ja sigui universitari, de formació professional, un màster, un doctorat, etc.

 

La retribució i les bonificacions del contracte de pràctiques

Abans, l’empresa pagava un percentatge del salari que corresponia al treballador. Aquest import era del 60% durant el primer any i un 75% durant el segon any.

Després de la reforma laboral, la retribució serà d’acord amb el conveni col·lectiu, a més no podrà ser inferior al que seria la retribució d’un treballador segons les seves funcions, el grup i el nivell salarial que li correspongués per conveni; mai podrà ser inferior al salari mínim interprofessional.

 

De quant de temps es disposa per beneficiar-se d’aquest contracte?

Des de l’obtenció del títol només es pot fer un contracte de pràctiques durant els tres anys posteriors. Si el treballador té una discapacitat, aquest termini s’allargarà fins a cinc anys. Abans, una empresa podia contractar algú amb un contracte formatiu, i després fer-ne un de pràctiques. Ara aquesta fórmula ja no és possible.

 

Quina durada pot tenir un contracte de pràctiques?

Abans el temps màxim d’un contracte de pràctiques era de dos anys, ara passa a ser d’un mínim de sis mesos i un màxim d’un any. Si el treballador pateix una baixa per malaltia o maternitat, la durada màxima del contracte se suspèn, per tant, es podria allargar pel temps en què el treballador ha estat de baixa.

 

Quant a les hores diàries, pot ser tant jornada completa com jornada parcial, la retribució va en proporció a les hores que es treballen.

Amb aquest tipus de contracte el treballador pot teletreballar?

En la situació actual, amb el teletreball en auge, quan el treballador té aquest tipus de contracte també pot beneficiar-se del treball remot. Cal tenir en compte que en un contracte de pràctiques hi ha d’haver un seguiment, un pla individual de formació, el treballador té un tutor que proporciona assessorament; per facilitar el teletreball es poden utilitzar les eines necessàries i així garantir que aquestes pràctiques siguin útils, per la qual cosa se sol considerar que un 50% del temps sigui presencial.

 

Dins un contracte de pràctiques hi pot haver un període de prova?

La reforma laboral ha limitat el període de prova a un mes.

 

Una persona que hagi estudiat a l’estranger pot tenir un contracte de pràctiques?

Sí, primer cal sol·licitar la convalidació oficial d’aquesta titulació a Espanya.

 

Què ha de fer una empresa abans de fer un contracte de pràctiques?

Un cop l’empresa hagi seleccionat el candidat que s’ajusti als requisits del lloc, hi ha uns passos que cal seguir:

  • Primer caldrà observar que el candidat no hagi desenvolupat pràctiques durant un temps superior a l’any. Això es comprova sol·licitant al SEPE un informe per escrit de les pràctiques que hagués realitzat i la durada.
  • També és imprescindible sol·licitar una còpia de la titulació i homologació, si s’ha cursat a l’estranger.
  • Revisar si el candidat té una discapacitat, ja que l’empresa es pot beneficiar de certes bonificacions, si es fa un contracte en pràctiques a una persona amb discapacitat, fins al 50% de la quota empresarial per contingències comunes. En transformar aquest contracte en pràctiques a un d’indefinit, l’empresa també pot obtenir bonificacions, cinc-cents euros anuals, en cas de contractar homes i set-cents euros per dones.
  • Un cop s’ha aclarit la viabilitat d’aquest candidat, és molt important especificar la durada de la jornada perquè no sigui presumible que treballa a jornada completa.
  • Hem de tenir elaborat un pla individual de pràctiques, en què establim qui n’és el tutor, tasques que executarà, l’objectiu de les pràctiques, i les diferents avaluacions.
  • En acabar les pràctiques, cal lliurar al treballador un certificat de la realització d’aquestes pràctiques.

 Els contractes formatius tenen molts avantatges tant per a empreses com per a gent que comença la seva carrera professional i ha d’adquirir experiència per progressar al mercat laboral. Però cal seguir la regulació de manera pertinent per no patir sancions.